2021/10/23 15:40

Чл. 99. (1) (Изм. Чл. 64а. (Нов — ДВ, бр. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДОСТАВКИ НА СТОКА (НОВА — ДВ, БР. 3. (изм. — ДВ, бр. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. 1) (Изм. — ДВ, бр. Чл. 65а. (Нов — ДВ, бр. 8) (Изм. — ДВ, бр. 31.12.2021 г., доп. — ДВ, бр. 17) (Нова — ДВ, бр. Чл. 85а. (Нов — ДВ, бр. 9. (нова — ДВ, бр. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2020 г. 4) Когато междинният доставчик е съобщил на своя доставчик идентификационния номер по ДДС, който му е издаден от държавата членка, от която стоката е изпратена или транспортирана, за целите на чл. Независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на фактура — на датата на издаване на документа, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. Алинея 4 не се прилага, когато фактурата или документът, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, са издадени във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.

1, т. 12, 14 и 15, когато сумата на данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро или тяхната равностойност в левове, с изключение на документиране на доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки. 2) Данъчната основа при вътреобщностното придобиване по чл. 3) Алинея 2 не се прилага, когато лицето разполага с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. 3) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани. Чл. 64. (1) Данъчната основа при вътреобщностното придобиване се определя по реда на чл. Данъчната основа по ал. 2. на датата на регистрацията по чл. 131 правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на издаване на документа по чл. Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. Чл. 129. (1) Не се смята за доставка предоставянето на стоки от производител или упълномощено от него лице с цел да заменят или отстранят възникнали дефекти при условията на договореното гаранционно обслужване, което се осъществява за сметка на производителя.

2. на доставките, извършени след доставката, за която се отнася изпращането или транспортирането на стоката — мястото на изпълнение е в държавата членка, в която стоката е пристигнала или превозът ѝ е завършил. Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. 116, ал. 2 правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата, коледа с отстъпка на която е издаден новият данъчен документ. Няма право на данъчен кредит лице, регистрирано на основание чл. 51, ал. 1. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от този член или чл. 3, изпращането или транспортирането се отнася само към доставката на стоката, извършена от междинния доставчик. 6. храната и/или добавките към нея, които се предоставят по реда на чл.

2) Фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към Националната агенция за приходите. 16, за управление на продажбите е длъжно да ползва само този софтуер. 2. по сметка или в касата на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, когато вносителят е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. Когато за последния данъчен период е налице резултат за периода — данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен период. 1 е доставчик във верига от последователни доставки на стока, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице от негово име. Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по ал.